Privacy

dit spreken we met elkaar af

DE BASISAFSPRAKEN

Met jou als ondernemer

Aangaande klantgegevens

Tijd Voor Je Klant (VoorMeerWaarde B.V.) verstrekt de persoonsgegevens van een klant aan jou als winkelier. Deze persoonsgegevens worden verder niet door VoorMeerWaarde gebruikt of gedeeld met derden. Jij mag deze uitsluitend gebruiken om in contact te treden met de klant.

Aangaande bedrijfsgegevens

Tijd Voor Je Klant (VoorMeerWaarde B.V.) deelt jouw bedrijfsgegevens niet met derden. Jouw e-mailadres kan wel door ons gebruikt worden om je te informeren over ontwikkelingen van Tijd Voor Je Klant en andere (gratis) diensten van VoorMeerWaarde. Afmelden hiervoor is altijd mogelijk.

DE UITGEBREIDE AFSPRAKEN

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VoorMeerWaarde B.V..

VoorMeerWaarde respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. VoorMeerWaarde draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@voormeerwaarde.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail (Hierbij kun je denken aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Met het sluiten van een overeenkomst zal door VoorMeerWaarde ook een aantal persoonsgegevens worden gevraagd, namelijk (onder andere):

 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land
 • Voorletters, voornamen, tussenvoegsel en achternaam van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van de contactpersoon
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres van de contactpersoon

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
 • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service of de afwikkeling van een klacht;
 • je informeren over nieuwe (gratis) diensten van VoorMeerwaarde;
 • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Tijd Voor Je Klant.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je aan VoorMeerWaarde daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wij niet met je in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal VoorMeerWaarde persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan VoorMeerWaarde een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal VoorMeerWaarde hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen

Je kunt te allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@voormeerwaarde.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is VoorMeerWaarde hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde e-mailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Na het sluiten van een overeenkomst worden jouw persoonsgegevens mogelijk door meerdere partijen ontvangen. Tussen VoorMeerWaarde en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door VoorMeerWaarde worden toegezien op de naleving daarvan. VoorMeerWaarde werkt met verschillende partijen samen waaronder een hostingpartij, partijen voor onze administratie, verschillende Cloud services (zoals van Google en Apple), en eventueel ook drukkerijen.

VoorMeerWaarde schakelt ook derden zoals Google Analytics in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik.

De partijen van buiten Europa zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat VoorMeerWaarde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is VoorMeerWaarde vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door VoorMeerWaarde geƫxploiteerde website https://tijdvoorjeklant.nl en e-mailverkeer. Dit geldt tevens voor gelieerde websites zoals https://kooplokaalnederland.nl en https://omnishop.nl.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt VoorMeerWaarde geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

VoorMeerWaarde is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiĆ«ren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. VoorMeerWaarde is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Contactgegevens

Tijd Voor Je Klant (VoorMeerWaarde B.V.)
Edisonstraat 103
7006 RB  Doetinchem

E-mailadres: info@voormeerwaarde.nl
Telefoonnummer: 085 80 81 280

neem contact met ons op

We helpen je graag bij vragen.